กระเบื้องห้องน้ำ

กระเบื้องห้องน้ำ

กระเบื้องห้องน้ำ เทคนิคการเลือกกระเบื้อง มีการเลือกยังไงมาดูกัน

กระเบื้องห้องน้ำ อย่างแรกที่เราจะเลือกให้กับพื้นห้องน้ำเรา ต้องเป็นสิ่งที่คำนวณถึงความปลอดภัยมากที่สุด เพราะการที่เราเลือกมาผิดนั้น อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุในห้องน้ำได้ พูลวิลล่าภูเก็ต เช่น การลื่น หกล้ม เป็นต้น และอีกปัจจัยนึงก็คือความสวยงามของกระเบื้อง ไม้ดอกในร่ม แต่ว่ากระเบื้องแบบไหนนั้นที่มีความสวยงามและมาพร้อมกับความปลอดภัยนั้น เรามาดูกันเลยดีกว่า กระเบื้องห้องน้ำ บ้าน

What to know about bathroom floor tiles

Popular types of tiles used for bathroom floors ( กระเบื้องห้องน้ำ )

Earthenware Tiles have relatively high water absorption properties, making them less durable วิลล่าราคาถูกภูเก็ต when exposed to large quantities of water. Therefore not suitable for laying the wet bathroom floor Because it will damage the tiles when exposed to water for a long time But with a unique identity, a dark reddish brown color As a result, many houses use terracotta tiles for laying dry bathroom floors to enhance the beauty of the bathroom.phuket property

กระเบื้องห้องน้ำ

Mosaic tiles are small and colorful. Able to combine different colors to create unique patterns Can be installed on both wall and bathroom floor. Its low water absorption properties make the tile more durable in areas with large amounts of water like bathrooms. But due to its small size, cleaning is difficult. Home

กระเบื้องห้องน้ำ

Ceramic tiles have properties that are durable and easy to maintain and clean. But the surface is oily and slippery As a result, it is not suitable for laying the bathroom floor in the wet area. Because it can be dangerous พูลวิลล่า

กระเบื้องห้องน้ำ

Porcelain Tiles have low water absorption strength, and one of the most popular porcelain tiles, Homogeneous Tiles, has a strong strength. Good resistance to abrasion It has a wide variety of textures including matt, glossy and semi-glossy This makes it possible to choose for use in the bathroom in both the wet and the dry areas.

กระเบื้องห้องน้ำ

5 techniques for choosing bathroom floor tiles

Choose from the Slip Resistance values.

Good bathroom tiles are Matt but not rough Must not be slippery when wet Not so rough that it is difficult to clean Make sure to check the Slip Resistance indicated on the tile. POOL VILLA They are graded to R values ​​with normal R values ​​at R9-R13. The higher the R value, the greater the anti-slip capability. And for bathroom floor tiles, the appropriate R value is R 10 and above, it helps to reduce the risk of accidental slipping in the bathroom.

กระเบื้องห้องน้ำ

Tag : POOL VILLA, Villas Phuket, Phuket Property, PHUKET VILLA, POOL VILLA PHUKET, บ้าน, ซื้อบ้าน

Select by texture

Floor tiles come in a variety of surfaces ranging from matte, smooth, glossy, rough and semi-glossy to semi-rough. For choosing bathroom floor tiles Should choose a tile with a rough texture. To help in anti-slip to another level in addition to the tile as well. Anti-slip value (R value)

However, rough-textured tiles have their drawbacks, which are difficult to clean. If anyone does not have time to clean We recommend using smooth tiles on bathroom floors with an anti-slip rating greater than R 10 for ease of cleaning.

กระเบื้องห้องน้ำ

Choose from the size of the tiles.

Choosing the size of the tiles should be chosen according to the size of the room. By laying the tile floor, it is necessary to measure the size of the tiles with the room to touch each other.วิลล่าภูเก็ต And have to keep the tiles to fit the room size Therefore, the patterns within the tiles have to be cut as well.

For example Bathrooms that are small but choose to buy large tiles. Tiles must be cut to fit the size of the water. The pattern on the tile surface can not be arranged beautifully. Therefore, it is best to choose the right size tile. No need to cut the pattern for the beauty of your bathroom floor

กระเบื้องห้องน้ำสวยๆ

Choose from the color of the tiles.

Choosing the color of bathroom tiles, bathroom floor, wet and dry areas Different colors should be used for clarity. But there should not be too many colors to prevent streaking. In addition,POOL VILLA the selection of tile colors should take into account cleanliness. For example, paint and stains such as black stains will stick easily such as soap stains, scurf and white stains will be black easily. Therefore, choosing the color of the bathroom floor tiles Should use a neutral color such as cream or gray, etc.

กระเบื้องห้องน้ำสวยๆ

Choose from home style

A minimalist bathroom will focus on less but more. วิลล่าภูเก็ต The main bathroom floor tile color is white. Which the advantages of using white can help increase the area of ​​the bathroom to look wider For tiles that are suitable for minimalist style are ceramic tiles and granite tiles. Since both types are not very patterned compared to mosaics. And the colors are not too prominent like terracotta tiles

กระเบื้องห้องน้ำสวยๆ

That’s all about 5 Techniques to choose a tiles for bathroom. Hope you guys who reading to know some or two and that’s the end of this article. House

อ่านบทความที่หน้าสนใจ : Villas Phuket PHUKET VILLA