สินเชื่อบ้าน ที่ไหนดี

สินเชื่อบ้าน ที่ไหนดี

สินเชื่อบ้าน ที่ไหนดี

สินเชื่อบ้าน ที่ไหนดี

สินเชื่อบ้าน ที่ไหนดี สินเชื่อบ้านปี’65 จาก 11 ธนาคารมาให้แล้วค่ะซื้อบ้านปีนี้ดอกเบี้ย (ยัง)ไม่แพงมาก เฉลี่ย 3 ปีอัปเดตล่าสุด (25 ก.พ.65) อัตราต่ำสุดเพียง 2.45% ต่อปี! ใครวางแผนกู้ซื้อบ้านปีนี้ เช็คดอกเบี้ยบ้านและเงื่อนไขการกู้ของแต่ละธนาคารได้เลยค่ะ more info

ธ.ออมสินสินเชื่อบ้านใหม่

เงื่อนไขการกู้

 • ยื่นกู้ภายใน 30 เมษายน 2565  อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 31 พฤษภาคม 2565
 • การใช้ดอกเบี้ยโปรโมชั่น ต้องสมัครบริการ MyMo และผลิตภัณฑ์ / บริการอื่นของธนาคารอย่างน้อย 2 ประเภท และกรณีไม่มี Smartphone ให้สมัครผลิตภัณฑ์ / บริการอื่นของธนาคารตามที่กำหนดทดแทนได้
 • ระยะเวลากู้ไม่เกิน 40 ปี รวมอายุผู้กู้ไม่เกิน 70 ปี
 • เงื่อนไขการผ่อนชำระ : ปีที่ 1 ล้านละ 2,500 บาทต่อเดือน,ปีที่2 ล้านละ 4,500 บาทต่อเดือน,ปีที่3 ล้านละ 5,500 บาทต่อเดือน
 • อัตราดอกเบี้ย MRRปัจจุบัน = 6.245% ต่อปี

ธ.ซีไอเอ็มบี สินเชื่อบ้านซีไอเอ็มบี

เงื่อนไขการกู้

 • สำหรับการยื่นขอสินเชื่อตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2565
 • ระยะเวลากู้สูงสุด 35 ปี เมื่อนับรวมเมื่อนับรวมระยะเวลาการผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี* สำหรับพนักงานเงินเดือนอายุ 21-62 ปี และผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว อายุ 25-62 ปี กรณีผู้กู้อายุ 45 – 62 ปี เมื่อนับรวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 65 ปี
 • อัตราดอกเบี้ยMRRปัจจุบัน = 7.35% ต่อปี
  หมายเหตุ* LTV = สัดส่วนวงเงินกู้ต่อมูลค่าหลักประกัน
สินเชื่อบ้าน ที่ไหนดี

ธ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

เงื่อนไขการกู้

 • อัตราดอกเบี้ยและโปรโมชั่น (มีวงเงินสินเชื่อจำกัด) สำหรับผู้ยื่นขอสินเชื่อโดยเบิกรับเงินกู้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2565
 • สำหรับโครงการจัดสรรในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เท่านั้น
 • วงเงินกู้เพิ่มสูงสุด 10% จากสัญญาซื้อขาย เพื่อซื้อเฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งบ้าน อัตราดอกเบี้ย 1) ทำประกัน MRTA/MLTA : ปีที่ 1-3 : MRR – 2.75% = 4.60% หรือ 2) ไม่ทำประกัน MRTA/MLTA : ปีที่ 1-3 : MRR – 2.25% = 5.10% , หลังจากนั้นปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR = 7.35%
 • ฟรีค่าจดจำนองเมื่อซื้อประกัน MRTA/MLTA ผ่านธนาคาร โดยธนาคารทดรองจ่ายค่าจดจำนองให้ 1%  ของวงเงินกู้อนุมัติ หรือสูงสุดไม่เกิน 2 แสนบาท (สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินทดรองจ่ายค่าจดจำนองคืน กรณีลูกค้าปิดบัญชีสินเชื่อหรือเปลี่ยนแปลงสัญญาใดๆ ภายใน 5 ปีแรก ทุกกรณี นับจากวันทำนิติกรรมจดจำนอง)
 • ฟรีค่าประเมินหลักประกัน(โครงการจัดสรรที่มีราคาซื้อขาย 2 ล้านบาทขึ้นไป)
 • ผ่อนนานสูงสุด 40 ปี รวมอายุผู้กู้ไม่เกิน 70 ปี
 • อัตราดอกเบี้ยMRRปัจจุบัน=7.35% ต่อปี

ธ.กรุงศรีอยุธยา

เงื่อนไขการกู้

 • สำหรับการยื่นกู้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 – 30 เม.ย. 65
 • ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี (อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 65 ปี)
 • วงเงินกู้สูงสุด 90%ของราคาประเมิน (85%ของราคาประเมินสำหรับคอนโดมิเนียม)
 • สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ(MRTA/MLTA)รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี เฉพาะในปีที่ 1 จากอัตราดอกเบี้ยทุกทางเลือก 
 • อัตราดอกเบี้ยMRR ปัจจุบัน= 6.05%ต่อปี

สินเชื่อคอนโด

เงื่อนใขการกู้ ซื้อบ้าน

 • สำหรับการยื่นกู้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 – 30 เม.ย. 65
 • วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมิน
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมประเมินหลักประกัน มูลค่า 3,210 บาท
 • สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA/MLTA)
   -กรณีเลือกรับอัตราดอกเบี้ยทางเลือกที่ 4 ฟรีค่าจดจำนองตามเงื่อนไขที่กำหนด1/
   -กรณีเลือกรับอัตราดอกเบี้ยทางเลือกที่1-3 รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี เฉพาะในปีที่ 1
 • อัตราดอกเบี้ยMRR ปัจจุบัน= 6.05%ต่อปี
  หมายเหตุ * เฉพาะลูกค้าที่ซื้อMRTA/MLTA เท่านั้นที่มีสิทธิ์เลือกอัตราดอกเบี้ยทางเลือกที่4
สินเชื่อบ้าน ที่ไหนดี

ธ.ทหารไทยธนชาต (ทีทีบี)

เงื่อนไขการกู้

 • วงเงินอนุมัติ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50,000,000 บาท หรือสูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินของธนาคาร
 • ผ่อนนานสูงสุด 35 ปี  เมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วไม่เกิน 65 ปี
 • กรณีฟรีค่าจดทะเบียนจำนองตามที่ลูกค้าได้จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 1% ของวงเงินกู้ หรือ 200,000 บาท ลูกค้าจะต้องสำรองจ่ายไปก่อน และธนาคารจะโอนเงินจำนวนดังกล่าว เข้าบัญชีออมทรัพย์ ทีทีบี ให้ภายใน 7 วันทำการ แต่หากมีการไถ่ถอนหลักประกันและชำระหนี้คืนทั้งหมดภายใน 5 ปีแรกนับจากวันที่ทำสัญญา ธนาคารจะเรียกเก็บค่าจดทะเบียนจำนองจำนวนนี้คืน
 • อัตราดอกเบี้ย MRRปัจจุบัน = 6.28% ต่อปี

หมายเหตุ
สมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท ได้แก่
1.สมัครพร้อมประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน สไมล์ โฮม/สไมล์ โฮม พลัส (MRTA)
2.สมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีออมทรัพย์ ทีทีบี เพื่อผ่อนชําระสินเชือบ้าน ่
3.สมัครบัตรเดบิต ทีทีบี (กรณีที่มีบัตรเดบิต ทีทีบีแล้ว ไม่ต้องสมัครเพิ่ม) ข้อมูลบ้าน

ธ. กรุงไทย

เงื่อนไขการกู้

 • ยื่นสมัครสินเชื่อ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 
 • ผ่อนนานสูงสุด 40 ปี
 • วงเงินกู้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 110 ต่อหลักประกัน (ขึ้นอยู่กับจํานวนของสัญญากู้ที่อยู่อาศัย)
 • อัตราดอกเบี้ย MRR ปัจจุบัน = 6.22% ต่อปี 

หมายเหตุ
*การทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ
**ธนาคารออกค่าจดจำนองให้ 1% สูงสุดรายละไม่เกิน 200,000 บาท หากลูกค้าปิดบัญชีก่อน 5 ปี ธนาคารจะเรียกเก็บค่าจดจำนองคืน

ธ.ยูโอบี

เงื่อนไขการกู้

 • โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่สมัครใช้บริการตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 – 31 มี.ค. 65 และจดจำนองภายใน 29 เม.ย. 65
 • วงเงินกู้อนุมัติขั้นต่ำ 5 แสนบาท สูงสุด 50 ล้านบาท (ขึ้นอยู่กับที่ตั้งของหลักประกัน)
 • เลือกผ่อนชำระเป็นรายเดือนได้นานสูงสุด 30 ปี
 • อัตราดอกเบี้ย MRR ปัจจุบัน =  7.35%
 • *ประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อน(MRTA)
สินเชื่อบ้าน ที่ไหนดี

ธ.อาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

เงื่อนไขการกู้

 • ยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 – 30 ธันวาคม 2565 อนุมัติและทำนิติกรรม ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565
  (ระยะเวลาโครงการอาจสิ้นสุดก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินแล้ว)
 • เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดหรือเพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลักของผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น
 • ระยะเวลาผ่อนไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และ ไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี
 • อัตราดอกเบี้ย MRRปัจจุบัน =6.15% ต่อปี
สินเชื่อบ้าน ที่ไหนดี

ธ.กรุงเทพ

เงื่อนไขการกู้

 • อัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้ที่ยื่นคำของพร้อมเอกสารครบถ้วนตั้งแต่ 1 ก.พ.-31 มี.ค.2565 โดยต้องทำสัญญากู้ภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันอนุมัติสินเชื่อ และจดจำนองพร้อมเบิกเงินกู้งวดแรกหรือทั้งหมดภายใน 2 เดือนนับตั้งแต่วันเซ็นสัญญา
 • ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี(เฉพาะพนักงานประจำ สูงสุด 35 ปี) รวมอายุผู้กู้สูงสุด 65 ปี
 •  สามารถเลือกผ่อนชำระได้ทั้งแบบขั้นบันได หรือแบบคงที่
 • อัตราดอกเบี้ยMRR ปัจจุบัน =5.95%

ธ.ไทยพาณิชย์

เงื่อนไขการกู้

 • สำหรับการยื่นกู้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม- 31 มีนาคม 2565
 • ระยะเวลากู้นานสูงสุด 30 ปี และระยะเวลาผ่อนชำระรวมอายุผู้กู้แล้วไม่เกิน 65 ปี
 • กรณีลูกค้าโครงการ/ลูกค้าองค์กรจะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษขึ้นอยู่กับประเภทโครงการหรือประเภทองค์กร
 • อัตราดอกเบี้ยMRR ปัจจุบัน = 5.995% ต่อปี ข้อมูลบ้าน

ธ.กสิกรไทย

เงื่อนไขการกู้

 • สำหรับลูกค้าที่ยื่นกู้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-31 มีนาคม 2565 
 • หลักประกันที่อยู่อาศัยทุกประเภทยกเว้นกู้เพื่อซื้อที่ดินเปล่า
 • รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่ม 0.25% หากทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • กรณียื่นกู้บ้านในโครงการจัดสรรที่ธนาคารสนับสนุนจะมีอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
 • อัตราดอกเบี้ยMRR ปัจจุบัน = 5.97%